-BCC에 대하여
-공지사항
-리뷰
-강좌
-자유게시판
-게시판대국
-온라인리그
-퀴즈
-Q & A
-게임분석
-자료실
-장터
-링크들
-페이스북

전술훈련
Jester
FICS

-ShopClub | Champions | Tournament | Rating | Coach | Daily puzzles | Shop

아이디
비밀번호
prev | today
October 24, 2018
"Chess is mental torture." -- Garry Kasparov

Easy


1Black to Move

2White to Move

Intermediate


3Black to Move
1. g5

4White to Move
1. Qxg8

Hard


5Black to Move
1... Nc5 2. dxc5 (2. Qc2 Nb6 3. Ne2 Nxc4 4. Qxc4 Nxe4) 2... Bxc5+ (2... Nxc3 $5 3. Bxe6 (3. bxc3 Bxc5+ 4. Rf2 (4. Kh1 Rxh2+ 5. Kxh2 Qh4#) 4... Qh4 5. Raa2 Qxh2+ 6. Kf1 Qh1+ 7. Ke2 Qxc1) 3... Ne2+ (3... Bxc5+ $5 4. Kh1 Rxh2+ 5. Kxh2 Qh4+ 6. Bh3) 4. Kf2 Nd4 5. Bxf7+ Kf8 6. Qc4 Rxh2 7. Bg8 Qe7 8. Kg1 Bxc5 9. Be3 $15) 3. Rf2 (3. Kh1 Rxh2+ 4. Kxh2 Qh4#) 3... Qh4 4. Nd1 Qxh2+ 5. Kf1 Qh1+ (5... Bxf2 6. Nxf2 Nxf4 7. Bxf4 Qxf4 8. Qxb7 $11) 6. Ke2 Bxf2 7. Kxf2 Nf6 8. Bd3 (8. Qxb7 Nxe4+ 9. Ke3 Qg1+ 10. Kf3 (10. Kxe4 Qxg2+ 11. Kd3 Rd8+ 12. Kc3 Rxd1 13. Qc8+ Rd8) 10... Ng5+ 11. fxg5 Qxd1+ 12. Be2 Qd5+ $17) 8... Qh4+ 9. Kf3 Qg4+ 10. Kf2 Rh2 0-1

6Black to Move
1... Qh5 (1... Qg4 $2 2. Qh6) 2. Nxe4 Qh3 3. Ne3 Qxh2+ 4. Kxh2 Rh5# 0-1