-BCC에 대하여
-공지사항
-리뷰
-강좌
-자유게시판
-게시판대국
-온라인리그
-퀴즈
-Q & A
-게임분석
-자료실
-장터
-링크들
-페이스북

전술훈련
Jester
FICS

-ShopClub | Champions | Tournament | Rating | Coach | Daily puzzles | Shop

아이디
비밀번호
prev | today
April 24, 2018
"On the chess-board lies and hypocrisy do not survive long." -- Em. LASKER

Easy


1White to Move

2White to Move

Intermediate


3White to Move
1. Qxh7+

4Black to Move
1. Rxg2+

Hard


5Black to Move
1... Qb5 2. Bxc1 Qxb3 3. Rxe8+ Kh7 4. Rd4 Qc2 (4... Bb6 $1 {Alternative}) 5. Be3 Qb1+ 6. Ke2 Qxb2+ 7. Kf3 Qxa3 0-1

6Black to Move
1... Bxe4 2. Rxe4 Rf1+ 3. Bxf1 Rxf1+ 4. Kg2 Qf2+ 5. Kh3 Rh1 6. Rf3 Qxh2+ 7. Kg4 Qh5+ 8. Kf4 Qh6+ 9. Kg4 g5 10. Rxe6 Qxe6+ 11. Rf5 Qe4+ 12. Kxg5 h6+ 13. Kf6 Qe8 0-1